ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • Slovensko
  • English

REACH

REACH je kratica za registraciju, procjenu, autorizaciju i ograničenje hemikalija.

REACH je zakonodavstvo koje se primjenjuje na proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje čistih supstanci,  mješavinama ili artiklima. REACH propisuje da proizvođači, uvoznici i drugi akteri u opskrbnom lancu daju informacije o svojstvima hemikalija i načinu na koji se koriste za smanjenje njihovih rizika. REACH pruža relevantne informacije o sigurnoj upotrebi i potencijalnim štetnim efektima.

Korisni linkovi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20160203

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/reach/reach_2018/

Baza podataka:

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/ec-inventory

http://www.uk.gov.si/si/zbirke_podatkov/zbirke_podatkov_urada/