ECP d.o.o. | tel: +387 (0)33 771 860 | fax: +387 (0)33 788 451 | info@ecp.ba

  • Slovensko
  • English

Sigurnosni listovi

Sigurnosni listovi

Sigurnosni list (VL, Material Safety Data Sheet ili Safety Data Sheet ) je dokument koji je godinama uspostavljen kao dokument sa kojim se osiguravaju relevantne sigurnosne informacije duž lanca opskrbe za supstance i smjese klasifikovane  prema određenim kriterijima

Mora se sastaviti u skladu sa članom 31. i Aneksom II REACH-a EU zakonodavstva (br. 453/2010).

 

Njegova svrha je da pruži informacije o supstancama, opasnim svojstvima, mjerama u slučaju požara, zdravstvenim rizicima, skladištenju i rukovanju supstancom.

Također,  predstavlja važne informacije za osoblje koje dolazi u dodir sa dotičnom supstancom (na primjer, radnici na mjestu ubrizgavanja gdje se supstanca upotrebljava) i za medicinsko osoblje koje opskrbljuje pojedinca ako postoje opasni zdravstveni uvjeti zbog uticaja ove supstance.

Korisni linkovi:

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/reach/

https://echa.europa.eu/sl/communication-in-the-supply-chain

http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell

Baza podataka:

http://www.uk.gov.si/si/zbirke_podatkov/

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals